Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager; een impressionistisch concept, gepost op 16 maart 2014
en wellicht morgen alweer veranderd of van de site gehaald

“[D]e mensen vergeten de dood van hun vader eerder dan het verlies van hun vermogen.”
Machiavelli (152): De Vorst

ezel zingt Internationale

Momenteel wordt Lodewijk Asscher, PvdA-vicepremier in Rutte-II en Minister van Sociale Zaken, door coalitiegenoot VVD vakkundig geslacht en gesloopt. Dat gebeurt uit strikt machtspolitieke overwegingen. Strictly business, nothing personal, zoals ze dat in de familie Corleone routineus plegen te zeggen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de PvdA zich twee keer op rij door de VVD en de PVV in het pak laat naaien. Toch is dat wat er momenteel gebeurt. Tijdens Rutte-I werd PvdA leider  Job Cohen vilein vakkundig gepiepeld door CDA/VVD en de PVV die om de beurt  de rol van good cop – bad cop vervulden. Terwijl het CDA en de VVD Cohen om het hardste prezen vanwege zijn verantwoordelijke opstelling – Cohen steunde in Het Landsbelang steeds de pro-EU-politiek van het kabinet – zette Wilders Cohen permanent voor schut en maakte hem precies om zijn steun aan het kabinet uit voor de bedrijfspoedel.

Net als Lodewijk Asscher vormde de populaire Job Cohen als potentiële premier een mogelijke bedreiging voor de VVD. Net als Asscher werd Cohen uit Amsterdam naar Den Haag gehaald, op het schild geheven en gesloopt.

Niccolò Machiavelli (1469 – 1527)
De VVD gaat te werk volgens een recept waarvan de belangrijkste ingrediënten en voorschriften zijn te vinden in “De Vorst” van Niccolo Machiavelli. Ik verwijs naar de paginanummering van de vertaling door J.F. Otten. Het is een dun boekje en hele beste bedlectuur.
Op bladzijde 90 schrijft Machiavelli: “De algemene regel is, dat hij, die toelaat dat een ander machtig wordt, zelf te gronde gaat.”  Daarom moet Lodewijk Asscher worden geneutraliseerd, onbruikbaar worden gemaakt voor de Grote Politiek, net als Cohen voor hem. Bovendien heeft Asscher de door de VVD (Gerrit Zalm) zo gewenste privatisering van Schiphol gedwarsboomd. Ook daarvoor moet Asscher boeten, want dit soort gedrag moet zeker geen gewoonte worden en mag niet tot inspirerend voorbeeld strekken. Mariet Hamer met roos en tekst

vier tikken krijgt Asscher van de VVD
Asscher heeft zich al enige malen voor het VVD-karretje laten spannen. Zijn naïeve en slecht geframede actie tegen de vrije toegang van Oost-Europeanen uit EU-lidstaten is daarvan een voorbeeld (zie op NEL:  ….). Naderhand werd dit “gerepareerd” door ervan te maken dat Asscher bedoelde het misbruiken en ontduiken van de regels door  malafide werkgevers te willen voorkomen.
Afgelopen week speelde de VVD het directer en niet zo subtiel door VVD-Kamerlid Malik Azmani openlijk te laten zeggen dat hij weinig fiducie in Asschers competentie had als het ging om bestrijden van bijstandstoerisme: Azmani zou een wet daartoe die reeds door Asscher was voorbereid, eigenhandig overdoen. Dit was de eerste tik die de VVD aan Asscher uitdeelde.
Daags erna, op 14 maart, kwamen tik 2 en 3. PVV’er Wilders beet Asscher in de kuiten door een formulering van Asscher uit te leggen als een negatief stemadvies ten nadele van de PVV. Veel ketelmuziek. Tik 2. Diezelfde dag nog naam VVD-premier Rutte zijn vicepremier in bescherming door te zeggen dat Asscher helemaal geen stemadvies had afgegeven, dat was tik 3. Later die dag deelde Rutte tik 4 uit door te verklaren dat hij samenwerking van VVD en PVV in sommige steden, na de gemeenteraadverkiezingen, denkbaar acht. Tenslotte moet er worden bestuurd en geregeerd, nietwaar.
Op zich kun je afdoen als narrige akkevietjes en losstaande taaluitingen, niets aan de hand, zo gaat dat in verkiezingstijd nu eenmaal. Op rij gezet en in combinatie passen ze echter in het patroon: Lodewijk Asscher wordt gesloopt en de PvdA opnieuw afgedroogd. Het wachten is op de nekslag, of misschien gebeurt het via langzaam wurgen, het hangt ervan af welk effect beoogd wordt en hoe de situatie zich ontwikkelt.

Wilders_Demolish a cabinet

Machiavelli (Otten 114-116) beschrijft hoe ene Oliverotto van Fermo zich door Cesare Borgia om de tuin laat leiden en door Borgia wordt gewurgd. Oliverotto beging volgens Machiavelli verkeerde wreedheden, terwijl Cesare Borgia nuttige wreedheden pleegde. “ Wel aangewende wreedheden – zo men van het kwaad iets goeds mag zeggen – zijn daden die ineens, uit de noodzakelijkheid om de heerschappij te vestigen, worden verricht. “
Dat de PvdA – en straks vermoedelijk ook het CDA! – zich twee keer op rij door VVD en PVV laat afmaken, lijkt misschien vreemd, maar wanneer je Machiavelli leest en het politieke nieuws volgt, wordt het steeds aannemelijker ervan uit te gaan dat zulk gedrag in de menselijke natuur besloten ligt. Machiavelli (156-57): “De mensen toch zijn vaak simpel en hebben en hebben veelal alleen oog voor de noodzakelijkheden van alle dag. Zo valt het dan degene, die bedriegen wil, nooit moeilijk iemand te vinden, die zich bedriegen laat. Paus Alexander VI deed zijn hele leven niets anders dan mensen bedriegen; zijn gedachten waren dan ook uitsluitend op bedrog gericht. Toch vond hij altijd weer mensen, die zich bedriegen lieten; er kon dan ook moeilijk een man gevonden worden, die gemakkelijker iets verzekerde en met dure eden bezwoer dan deze paus, die nooit een belofte hield. Desondanks gelukte zijn bedriegerijen altijd naar wens; hij kende dan ook zijn wereld goed.”
Je kunt bezweren dat je nooit aan de hypotheekrenteaftrek zult morrelen, en nadat je bent gekozen, gewoon doen of je neus bloedt en de hypotheekrente toch glashard aanpakken.  Van Machiavelli mag dat: “Een verstandig vorst dus kan, noch mag zijn woord houden als dit voor hem te nadelig zou worden, en de redenen, die oorzaak waren van de belofte, niet meer bestaan.” (Machiavelli, 156)

het CDA
Dat het bij dit opzetje van VVD’ er Azmani  een CDA’ er (Pieter Heerma) was die zich bij Mariëtte Hamer (PvdA) aansloot, is niet verrassend – de rest van de Kamerleden kijkt doodleuk toe; zij worden tenslotte niet geschoren – want het CDA is in Rutte-I immers ook door de combinatie VVD-PVV te grazen genomen, waarbij de PvdA een allerschlemieligste rol speelde.
Indien het inderdaad zo is dat Rutte-I werd opgebroken doordat CDA’er Ben Knapen zijn kont tegen de krib gooide, dan staat het CDA nog een nare verrassing of wat te wachten.
Het fascinerende aan dit soap-genre is, dat mensen er met open ogen intrappen: ziende blind en horende doof, gewaarschuwd en wel. Ambitie, geldingsdrang en een relatief risicoloze mogelijkheid tot gokken (ze komen toch altijd onder de pannen, krijgen altijd wel een baantje), blijkt voor velen onweerstaanbaar. De tegenwoordige politiek schijnt dat soort avonturiers meer aan te trekken dan voorheen.

silhouet BUMA RUTTE same old song 
basisingrediënt bij dit alles is: vrees, angst
Machiavelli (151): “De mensen zien er minder tegenop iemand, die zich bemind heeft gemaakt, te beledigen dan iemand te kwetsen voor wie men vrees voelt.
In dit verband kan men dan terecht de veel opgeworpen vraag stellen of het beter is bemind dan gevreesd te zijn. [D]aar het echter moeilijk is om liefde en vrees te verenigen, is het, indien men tussen beide moet kiezen, beter gevreesd dan bemind te worden.”

Politici lijken als motten door de kaarsvlam te worden aangetrokken door de combinatie VVD-PVV. Misschien denken ze dat zij het wel aankunnen, dat zij wel het nodige tegenspel zullen kunnen bieden? Misschien trekt de cynische strategie die ze zelf niet durven bedenken en uitvoeren? Daarom dat de meeste politici intussen schijnen te menen dat ze zonder VVD (en indirect de PVV) niet kunnen regeren. Gezien de electorale resultaten zal dat misschien ook zo blijken uit te pakken, maar ze lopen groot risico levend te worden opgevreten als ze met de VVD scheep gaan. Ik kan het mis hebben. We moeten het nog iets langer aanzien, maar de tendens en richting lijken  me onmiskenbaar.
Alle zwaarwichtige, geleerde, politiek correcte en omzichtige commentatoren ten spijt: de meeste carrière politici van tegenwoordig zijn recht voor z’n raap gezegd: plat op geld belust en ordinair machtsgeil. Ze zouden op de vrije banenmarkt nooit oftenimmer zelfs maar over het inkomen kunnen dromen (100.000 euro/jaar) dat ze als parlementariër vangen. Bekijk ze maar eens goed en luister naar wat ze zoal uitkramen – zelfs al is het meeste daarvan voorgekauwd door speech writers en bedacht door reclamebureaus. Het houdt bepaald niet over, en dan voor dat geld.
De meesten willen maar al te graag in zo’n grote glimmende auto-met-chauffeur op Rijkskosten worden rondgereden en slempen op allerlei diners en banketten overal ter wereld, waar ze rubbing shoulders kunnen beoefenen met soortgenoten. Daar zit weinig verhevens bij. Dat merken we aan de toestand van ons land, Europa en de wereld. Je kunt het als krant alleen niet zo afdrukken en als journalist zou je een kort en onaangenaam leven zijn beschoren indien je dit zou durven schrijven.

Kaderpartijen
VVD en PVV zijn eigenlijk allebei kaderclubs, hoewel de VVD nog officiële leden kent en dus – in tegenstelling tot de PVV – een partij heet. De kaderleden gaan vooral voor eigen winst en leven bij de kiezersgunst van de dag. Daar spelen ze ook op, vooral in de opmaat naar verkiezingen, als ze stemmen moeten binnenhalen.
Bij de VVD speelt vermoedelijk mee dat stemmers op die partij het wel mooi vinden hoe het partijestablishment, het partijkader, het systeem bij de neus neemt. Weinig verschil met PVV-stemmers, alleen zitten de VVD-stemmers vermoedelijk iets beter in de slappe was. blauwe blazer VVD nr. 1
De VVD is niet voor niets voor de tweede keer op rij koploper sjoemelen, als we Vrij Nederland (15 maart 2014) tenminste kunnen geloven. Dit jaar 13 nieuwe sjoemelakkevietjes, tegen 10 vorig jaar. De PvdA komt dit jaar op de tweede sjoemelplaats , terwijl vorig jaar het CDA nummer 2 stond. Blijkbaar werkt de VVD-ondernemersgeest aanstekelijk en inspirerend op de coalitiepartners. Als je op het pluche zit, geldt automatisch: die appelen vaart, appelen eet. Het hele zogenaamde maatschappelijke middenveld is daar intussen op ingericht: een snoepwinkel voor private politieke boekaniers en paradijs van nepotisme. Dat heet dan deftig: publiek-private samenwerking, synergetische kruisbestuiving, enzovoorts.

het “offerdier”
Ik spring naar de column van Aukje van Roessel  in De Groene van deze week (een zeer aanbevelenswaardig nummer, net als de Vrij Nederland!) waarin ze schrijft dat Asschers vervanger in Amsterdam, Pieter Hilhorst, helemaal geen offerdier is dat op het blok wordt gelegd wanneer de PvdA straks in Amsterdam rampzalig verliest.  Dat zouden sommigen volgens mw. Van Roessel denken. Ik ben het met haar eens: het offerdier heet Lodewijk Asscher. Pieter Hilhorst komt op mij bijzonder sympathiek over, al is zijn kwalificatie als behept zijnde met “een overmaat aan ‘strategische naïviteit’ “ (Vrij Nederland) weinig hoopgevend wat betreft houdbaarheid in deze Machiavellistische biotoop. Hij moet het in Amsterdam vooral tegen de neoliberale lites van D66 opnemen en het sodem-lite Groen Links. De PvdA heeft alweer geen goed geframed verhaal (zie het interview met GroenLinks locoburgemeester Andrée van Es in dezelfde Groene: zo frame je natuurlijk je adhesie aan die participatieprullaria!). Jammer dus voor de PvdA, sneu voor de hardwerkende PvdA’ers en sneu voor de trouwe PvdA-leden en -kiezers.
Personen als Pieter Hilhorst, Ahmed Aboutaleb en Eberhard van der Laan zou ik graag op belangrijke publieke functies zien, waar ze toegevoegde waarde leveren en genereren aan en ten behoeve van het Algemeen Nut, het Publiek Belang. Het PvdA partijbestuur denkt daar blijkbaar anders over en misschien willen de betreffende personen zelf niet meer zo graag. Fatsoenlijke politici-bestuurders vandaag de dag te vergelijken met voorns, bliek of brasem tussen de scholen piranha’s die de biotoop bevolken en domineren. Ze hebben meer werk zich de rovers van het lijf te houden dan dat ze tijd kunnen besteden aan zinvolle bezigheden. Steeds duidelijker wordt dat het systeem waarvan we nog steeds gebruik maken, niet langer geschikt is voor deze tijd.

hoezo, vrije keuze?
We mogen weliswaar kiezen, maar alleen uit degenen die reeds via en door het huidige systeem vóór ons zijn vóórgekozen, en dat zijn helaas niet langer de meest competente en meest kundige lieden. Daarom moeten we af van alleen maar verkiezingen en naar een stelsel van bi-representatie: gelote volksvertegenwoordigers naast gekozen (dat laatste, die pseudoverkiezingen van pseudopolitici, moet namelijk slijten). Iedere burger moet de kans lopen of krijgen om corvee te moeten verrichten en zij wordt daarbij ondersteund door materiedeskundige ambtenaren die dan eindelijk ook hun ei kwijt kunnen en niet meestentijds worden overruled door ingehuurde reclamejongen en gladde praatjesverkopers.
[Zie o.a. Hans Blokland (2001: 260-261)]

Gemeenteraadverkiezingen zijn een wassen neus
Mw. Van Roessel beweert volgens mij ook nog dat de gemeenteraadverkiezingen er in feite niets meer toe doen. Al denkt ze waarschijnlijk dat ze dat helemaal niet schrijft. Ik kan uit haar betoog echter geen andere conclusie trekken.
Van Roessel:  “Lokale verkiezingen hebben grote impact gehad op de Haagse politiek. Deze keer zal dat meevallen. Want elke partij zal een eigen positieve draai aan de uitslag geven.” Precies. Het maakt geen hout meer uit wie er winnen of verliezen, zeker niet niet voor de lokale partijen, de witte merken. Immers, per januari 2015 doet er een stelselwijziging zijn intrede waardoor de lokale politici compleet worden gedegradeerd tot ledepoppen van de Haagse bobo’s. Indien Den Haag akkoord gaat, mogen ze als franchise-nemers van de grote Haagse merken onder eigen etiket blijven opereren, maar wel braaf doen wat Den Haag wil.

De volgende passage laat zien hoe goed Machiavelli de menselijke natuur kent en hoezeer hij het bij juiste eind heeft (lees vooral hoofdstuk V , VI en VII van zijn “De Vorst”) , de meeste journalisten gaan gewoon uit van de voldongen feiten waar de machthebbers ons voor stellen.
Van Roessel: “De twee regeringspartijen VVD en PvdA hebben andere redenen om woensdagnacht niet in paniek te raken. Met gestaag doorwerken en draagvlak zoeken binnen en buiten het parlement komen de hervormingen op gang waarop ze hun zinnen hadden gezet. Paniek zou deze hervormingen alsnog in gevaar kunnen brengen.”

Tja, die “ hervormingen”  zouden eens niet doorgaan. Wat een reuzenramp zou dat voor ons wezen.

 

“Er bestaan namelijk drie soorten van hersenen: de eerste begrijpen zonder explicatie; de tweede begrijpen hetgeen hun door anderen wordt uitgelegd; de derde begrijpen noch het een noch het ander.”
Machiavelli (183): De Vorst

 

Literatuur:

Machiavelli (1970): De vorst   /  Amsterdam: De Bussy  / isbn:  90 6054 637 7  (paperback); vertaling J.F. Otten

De Groene Amsterdammer 13.03.2014

Vrij Nederland 15.03.2014
http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm

Zie voor een bekopte weergave van de “4 tikken”  met cartoons en links naar de artikelen:  Work In Progress / jerry-mager.nl : “De VVD en PVV nemen de ezel PvdA opnieuw te grazen”

Onderzoek Kieskompas: ‘PVV wordt een gevestigde partij’
Bewerkt door: redactie –VOLKSKRANT  16/03/2014,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30460/Gemeenteraadsverkiezingen/article/detail/3614124/2014/03/16/Onderzoek-Kieskompas-PVV-wordt-een-gevestigde-partij.dhtml

Peiling: PvdA stevent af op slechtste resultaat ooit
Volkskrant  16/03/2014, 11:10 − bron: ANP
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/30460/Gemeenteraadsverkiezingen/article/detail/3614164/2014/03/16/Peiling-PvdA-stevent-af-op-slechtste-resultaat-ooit.dhtml

 

Gepubliceerd op NU.Nl:  17 maart 2014 07:01; 09:26

http://www.nu.nl/gemeenteraadsverkiezingen/3727530/wilders-definitief-vertrokken-van-rechtse-kamp.html

‘Wilders definitief vertrokken van het rechtse kamp’
De PVV is definitief vertrokken van rechts en is momenteel op sommige punten zelfs linkser dan de SP.  Rutte Pinokkio is eitje
Dat zegt premier en VVD-leider Mark Rutte in een interview met NU.nl.

“Het linkse blok groter is geworden, want de PVV is toegetreden. De partij van Wilders is definitief vertrokken uit het rechtse kamp”, aldus de VVD-leider.

“Het is goed om te realiseren dat als je rechts wilt stemmen je bij de VVD uitkomt. Als je kijkt naar het financieel-economische programma van de PVV is dat natuurlijk heel erg links.”

Jeremy-pinokkio Guinnes Book zwart

 

 

 

 

 

 

Secundaire literatuur:

Hans Blokland (2001): De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter  /  Een rehabilitatie van de politiek – Deel I  /  Amsterdam: Boom  /  isbn: 90 5352 694 3 / NUGI 654  (paperback)
Engelse editie in 2006 bij Yale UP: Modernization and Its Political Consequences,  in vertaling van Nancy Smyth Van Weesp / isbn-13:  978-0-300-20496-4 (paperbk)

Citaat op blz. 261: “… de tegenwoordige ‘democratieën’ functioneren op heel andere wijze dan de gebruikelijke rechtvaardigingen van deze stelsels suggereren en gezien de bestaande maatschappelijke condities is het moeilijk voorstelbaar hoe we hierin verandering kunnen brengen.” De cruciale vraag luidt volgens Blokland: “welke vormen van democratie in een moderne grootschalige natiestaat wel de klassieke participatie-idealen zouden kunnen realiseren.  (…) Zoals we in het volgende deel zullen zien, zullen de pluralisten deze leemte opvullen. Of zij hiermee de behoeften aan meer directe en zinvolle wijzen van politieke participatie hebben vervuld, blijft evenwel de kwestie.”

 

 

Comments are closed.