Feed on
Posts
Comments

 

‘Marchandeer of crepeer, in plaats van: marcheer of crepeer. Als motto voor de Nederlandse krijgsmacht dus. Zouden de Haagse pluchepipo’s misschien zo’n heldere visie voor het Nederlandse leger hebben? Dat ze daarom al die vluchtmigranten onbeperkt binnen laten komen? ’ vraagt Willemijn, ‘De meesten van die mensen marcheren en creperen toch al. Het motto moet dan eigenlijk luiden: marchandeer (dat doen de Haagse beroepspolitici), marcheer en crepeer (dat is dan voor de Nederlandse beroepsmilitairen). Drie voor de prijs van twee. Lekker voordelig. Ik lees een artikel in de Trouw van Marno de Boer over “De risico’s van het vak” als militair. Dat vind ik een tamelijk wereldvreemd stuk hoor.’

‘Hoezo, wereldvreemd?’ vraagt Zorah terwijl ze slok thee neemt. ‘Het gaat vermoedelijk over die vermiste mortiergranaten in Mali, gedode Nederlandse soldaten, en het ontslag van generaal Middendorp en het aftreden van VVD-mevrouw Hennis van Militaire Zaken? Marchanderen, vind ik toepasselijk en uitgesproken Nederlands. De Nederlandse taal heeft er intussen het eufemisme “polderen” voor gemunt, of “consensus-politiek” bedrijven, compromissen sluiten, maar gaat in Den Haag om pingelen, sjacheren en afdingen. Zeker met de huidige beroepspolitici. Die sjacheren bijna allemaal voor eigen rekening, via hun volksvertegenwoordigerschap.’

‘Ja, dat zie je volgens mij goed,’ antwoordt Willemijn, ‘Nederlandse politici zijn kampioen sjacheraars, marktkramers, maar wat betreft de vergelijking Franse armee en Nederlands leger vergelijkt Marno de Boer appels met peren. Hier, de lead van zijn stuk: “De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat Defensie teveel risico’s nam met militairen in Mali. Maar strenge veiligheidsregels passen soms niet bij oorlog, zo weet het Franse leger uit ervaring.” Hoezo, het Franse leger?’

‘Oooo, ik weet wat je bedoelt,’ roept Mohamad, ‘ik heb dat artikel van De Boer gelezen en hij schijnt nog nooit van het Franse Vreemdelingenlegioen gehoord te hebben. Hij denkt dat het altijd om “gewone” Franse militairen gaat, wanneer er sprake is van “het Franse leger. “ Dat is inderdaad een beetje wereldvreemd, ja. Hoewel … het Vreemdelingenlegioen is officieel deel van de Franse armee, maar een heel speciaal onderdeel. Zo mogen lieden met een Frans paspoort niet als recruut worden opgenomen. Tegenwoordig schijnt het een stuk soepeler te gaan, maar het Légion blijft toch een buitenbeentje, en: geen vrouwen. De sneuvelbereid ligt er hoog.’

Zorah kijkt niet begrijpend: ‘Jullie weten meer dan ik. Vertel.’

Mohamad legt uit dat bij de gevaarlijke missies van het Franse leger waaraan Marno de Boer in zijn Trouw-artikel refereert, hoogst waarschijnlijk vooral légionairs werden (en worden) ingezet op de meest risicovolle operaties. ‘Dat zijn vreemdelingen, huurlingen, in dienst van Frankrijk en wanneer légionairs sneuvelen, is er geen gelazer, want die jongens weten waarvoor ze hebben gekozen en wat de risico’s van het vak zijn.’

‘Precies,’ valt Willemijn in, ‘daarom dat ik het wat merkwaardig vind als de Boer Frankrijk en Nederland vergelijkt zoals hij dat doet,’  ze leest voor: ‘ “De manier waarop Frankrijk met militaire operaties omgaat, is dan ook fundamenteel anders dan in Nederland. De president beslist op eigen houtje over inzet van de krijgsmacht, en de legerleiding neemt flinke risico’s. Zo intervenieerde Frankrijk in 2007 in de Centraal Afrikaanse Republiek. Tientallen parachutisten werden net voor de opmars van een rebellenleger gedropt. Ze hielden op die route de vijand met succes tegen, maar als het mis was gegaan hadden ze niet op versterking of evacuatie kunnen rekenen.”
Fundamenteel anders, ja, natuurlijk, dat hale je de koekoek, want de soldaten om wie het gaat, zijn ook fundamenteel anders: légionairs zijn huurlingen die expendable zijn, min of meer: wegwerp-soldaten.’

‘Nou snap ik jouw opmerking over het binnenlaten van de vluchtmigranten,’ zegt Zorah, ‘jij verzint een scenario waarin de Haagse pipo’s die vreemdelingen in een Nederlands Vreemdelingenlegioen stoppen en zodoende kunnen gebruiken om de politici aan hun gerief op statusgebied te helpen? Maar dan kunnen ze toch meteen beginnen met terugkerende jihadi’s? Stel die voor de keus: dienen in het nieuwe KNIL, of de nor in, of worden uitgezet naar Marokko of waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ik denk echter dat dit allemaal te onethisch is voor de Haags epipo’s hoor.’

‘Zou zo’n leger niet twee vliegen in een klap zijn?’ vraagt Moh. zich af. ‘De Haagse politici kunnen de macho spelen en de nieuwkomers worden meteen effectief ingeburgerd. Ze leren kwaadschiks of kwaadschiks Nederlands en als er teveel zijn dan stuur je ze gewoon het mijnenveld in of je laat ze stormlopen op mitrailleurnesten.’

‘Toch ook een beetje als de Britse Ghurka’s worden ingezet?’ vraagt Willemijn.

‘Nou, neen, de Ghurka’s zijn een gewaardeerd onderdeel van het Britse leger,’ weet Moh. ‘Ghurka’s kun je echt niet vergelijken met de Franse legionairs. De Ghurka-regimenten bestaan bovendien helemaal uit Nepalezen, Ghurka’s, dus geen bonte mengeling van etnieën en nationaliteiten zoals bij het Franse legioen. Je kunt de Ghurka’s misschien – niet helemaal, maar qua principe – vergelijken met de Zwitserse huurlingen vroeger. Vergeet ook niet dat India deel van het Britse empire was.’

‘Bij de Ghurka’s is sprake van een heel aparte loyaliteit,’ weet Zorah, ‘bijvoorbeeld hun trouw aan de Britse vorst. De Ghurka’s beschouwen zich als “onderdanen” van Engeland en ze vechten voor hun land: wij eten het zout en brood van Engeland, dus zijn wij bereid ons bloed voor Engeland te geven. Het past eigenlijk helemaal niet in het huidige neoliberale paradigma, waar alles om de centen draait en loyaliteit een vies woord is.’

“Het is en blijft toch pathetisch hoor, het Nederlandse krijgsbedrijf,’ vindt Willemijn. ‘Moet je dit horen: ’ “Kabinet en parlement hebben in Nederland de neiging om militaire missies allerlei praktische restricties op te leggen, die de taakuitvoering in de weg zitten. Zo mochten bij de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz (2006-2010) Nederlandse F16’s aanvankelijk alleen luchtsteun verlenen aan bondgenoten als ze toch al in de buurt vlogen. Ze mochten er niet speciaal voor opstijgen, want dan zou de Nederlandse inzet teveel lijken op een vechtmissie. Aan bondgenoten werd natuurlijk niet gevraagd om de Nederlanders in geval van nood ook maar aan hun lot over te laten. Om de relatie met andere landen goed te houden, stegen de Nederlandse F16’s op op het moment dat een bondgenoot aan een gevaarlijke patrouille begon, zodat ze tijdens een gevecht ‘toevallig’ in de buurt waren.” Nou moe,‘ ze kijkt vragend op, ‘zou je in zo’n leger willen dienen? Je hoeft toch geen macho of Rambo te zijn om hier van te griezelen en gruwen. Wat een poppenkasterij.’

Zorah heeft de krant opgenomen en zegt: ‘Inderdaad een beetje vreemd stuk. Op z’n minst onvolledig. Ik heb toevallig onlangs met twee neefjes naar docu’s over special forces gekeken, en daarbij ook promotiefilms voor het Franse Légion Étrangère voorbij zien komen. Dat is heel andere koek. Hier, ‘ze leest voor: ‘ “Nederland wil speciale eenheden inzetten, maar aarzelt om hen bloot te stellen aan de risico’s van het vak. Opvallend is dan ook dat Defensie momenteel wel plannen heeft voor een ‘commando speciale operaties’ dat de speciale eenheden van de mariniers en landmacht samenbrengt. Zo’n organisatie, waarbij de special forces bijna een zelfstandig krijgsmachtonderdeel vormen, komt voor in landen die zwaar inzetten op risicovolle en soms geheime operaties, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.” Tja, dit is inderdaad appels en peren vergelijken. Waarom willen de Haagse politici met alle geweld special forces – zogenaamde special forces – in het leven roepen wanneer ze zich niet als “echte” special forces mogen gedragen? Uiterst merkwaardig, dit verhaal van de Boer.’

Willemijn leest voor: ‘  “De Franse interventiemacht gooide in 2013 [missie in Mali] dan ook doelbewust veiligheidsprotocollen overboord. Zo bleef er tempo in de opmars en kreeg de tegenstander geen kans zich te hergroeperen. Volgens de Franse legervoorschriften zouden er voldoende medische voorzieningen aanwezig moeten zijn om tegelijkertijd twaalf gewonde militairen te opereren, maar in de praktijk was er op enig moment slechts capaciteit voor twee slachtoffers. Ook liet men de eis varen dat militairen nooit verder dan een uur van traumazorg verwijderd mogen zijn.

Ook nu nog nemen de Fransen grote risico’s. In een missie die zich over vrijwel de gehele Sahel uitstrekt, jagen zij op terroristen. In Irak trekken Franse commando’s diep de steden in waar zich nog strijders van Islamitische Staat bevinden, op zoek naar Franse jihadgangers waarvan Parijs niet wil dat zij levend terugkeren. In zulke omstandigheden lijkt het onmogelijk goede zorg te garanderen.”

Ze kijkt op en zegt: ‘Dat vind ik zo intrigerend, die Franse, Britse en ik meen ook Amerikaanse, jihadgangers, die daar in Syrië worden neergeschoten door scherp- en sluipschutters. De VVD’er mark Rutte kwam niet verder dan de wens dat Nederlandse jihadgangers wat hem betreft beter daar kunnen sneuvelen dan terugkeren naar Nederland en prompt viel de hele pers over hem heen. Neen, ik zie zo’n Nederlandse Rambo-eenheid nog niet zo een-twee-drie in actie komen.’

‘Als ik dit artikel van Marno de Boer lees en me daaraan oriënteer bij het denken over eventuele Nederlandse special forces, dan voorzie ik nu al grote teleurstelling en drama,’ vindt Moh., ‘op de manier zoals De Boer erover schrijft, gaat het natuurlijk nooit werken. Dat wordt frustratie en geldverspilling, misschien zelfs kwistig en onverantwoord omgaan met mensenlevens. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de plannen van Defensie voor een “ ‘commando speciale operaties’ “  in de geest van zo’n artikel zal worden uitgewerkt, maar je kunt met die Haagse politici nooit weten.’

Willemijn: ‘Waarom met alle geweld Rambo-types? Nederland kan zich toch richten op cyber warfare en intelligence operations? Of op deception / misleiding, en code breaking? Financial contra-terror units, ook erg effectief en great fun! De types die met het mes tussen de tanden op een vijand los willen, die melden zich maar bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Er kan vast een deal worden gesloten, dat ze na zo’n periode “in vreemde krijgsdienst” weer hun Nederlandse paspoort terugkrijgen – zo zij zulks tenminste wensen. Er zijn dunkt mij genoeg alternatieven voor al dit amateuristische Rambo-gedoe.’

Zorah zegt dat ze de opmerking van Freek zo toepasselijk en humoristisch vond, over het scherfvest-voor-zakkenvullers: ‘Freek lanceerder die visie toen hij de afbeelding van dat kogelwerende vest zag, bij het artikel van T.J. Meeus over onbekende Kamerleden die in dit systeem de vertrouwde balans kunnen verstoren. Toen hij de illustratie zag, zei Freek meteen: “Het ideale kledingstuk voor zakkenvullers. Er zitten zoveel zakken en vakjes aan, dat het menig beroepspoliticus het water in de mond moet doen lopen.” ’

‘Weet je wat ik zo beangstigend vind?’ zegt Willemijn, ‘dat je voor “krijgsmacht” bijna één op één “onderwijs” kunt invullen. Net als bij het Nederlandse leger is het Nederlandse onderwijs vermoerd en versjteerd door bemoeial-politici met kippendrift, scoringsdrang en een ziekelijk hoge testosteron-/oestrogeen-spiegel. Net als in het leger, gaat het in het onderwijs om mensen met een motivatie voor het beroep dat ze uitoefenen. Loyaliteit en een beroepscode. Dat ethos is wordt systematisch ondermijnd en geërodeerd. Zelfs bij het Franse Vreemdelingenlegioen, dat uit huurlingen bestaat, wordt enorm veel energie en aandacht besteed aan het inhameren van een ethos. Je kunt daar vraagtekens bij zetten of het wel het meest frisse ethos is, maar loyaliteit en esprit de corps worden als centrale drijfveren erkend. Dat afbreken van morele maatstaven en maatschapelijke cohesie, vind ik het ergste wat de huidige beroeps- en carrièrepolitici aanrichten.’

Moh.: ‘Jij hebt het over een proces dat Amitai Etzioni ruim een halve eeuw geleden (mijn boek dateert uit 1961) beschreef in drie fases: obedience (gehoorzaamheid), compliance (je voegen naar de regels en voorschriften) en tenslotte commitment (betrokkenheid, gekenmerkt door geïnternaliseerde overtuiging). Eerst krijgen de legionairs gehoorzaamheid ingestampt: gehoorzamen, ook al snap je niet waarom je iets moet doen. Daarna komt het zich voegen naar de regels – vooral om straf te voorkomen. Tenslotte internaliseren velen het groeps-ethos en zijn ze trots om deel uit te maken van een elitecorps met een erecode. Het motto luidt niet zo maar: Legio Patria Nostra, het Legioen is ons Vaderland. In complexe organisaties was vroeger – toen Etzioni zijn boek schreef – nog tijd voor dit proces. Dat is nu heel anders. Outsourcing, flexwerk en zzp’er-schap, alles in dienst van het hoogste rendement. Het neoliberalisme is de dood in de pot op bijna ieder maatschappelijk terrein. Het resulteert  uiteindelijk in wat Etzioni aanduidt met vervreemding, alienation. Vervreemding van de maatschappij, van politieke instituties, maar het meest naargeestig is wel: zelfvervreemding.’

‘De Nederlandse huisartsen zijn misschien de enige vrije beroepsgroep die zich met succes heeft verweerd tegen een neoliberale poging – met name van VVD-minister Edith Schippers-Spijker – om hun beroeps- en morele code te breken,’ zegt Willemijn. ‘De medisch specialisten, mwah, mwah, gedeeltelijk, terwijl het neoliberale business model bij de tandartsen een doos van Padora heeft opengetrokken. Die boren naar goud in je mond, terwijl ze in je portemonnee wroeten. Er zijn nog enkel uitzonderingen, maar die moet je met een lantaarntje zoeken, en ze sterven uit, want het zijn meestal oudere tandartsen.’

‘Amen,’ zegt Moh. hartgrondig. Hij kijkt naar Willemijn: ‘Wat jij over ons onderwijs zegt, dat is waar en heel erg. Bijvoorbeeld. Als ik bedenk dat het embleem van de Nederlandse landmacht luidt: “Ik zal handhaven” (Je maintiendrai, hé dat is toevallig Frans!) en ik zie die pseudo-politie-ambtenaren parkeerbonnen uitschrijven, met die geelachtige hesjes die aan scherfvesten doen denken, waarop staat “Handhaving” dan krijg ik èn een vieze smaak in mijn mond èn de slappe lach; die associatie hebben de Haagse volksverlakkers en propagandisten niet gezien. Ik vermoed dat ze nog nooit van Je maintiendrai hebben gehoord, waarschijnlijk weten ze ook niet wat het betekent. Maar ik leg onweerstaanbaar het verband: Nederlands leger fungeert als onderbetaalde pseudo-politieagenten. Dat is slim, want zuinig. Dat blijkt het Nederlandse leger ook te doen: op een koopje de wereldpolitiemacht helpen mee-spelen. Beknibbelen en bezuinigen. Marchanderen. Behalve op de bonussen. Je ziet waar dat toe leidt. Het is eenzelfde propaganda-truc als het SociaalFiscaal nummer (SoFi-nummer) voor de propaganda herdopen tot nietzeggend Burgerservicenummer.’

‘Het kan niet op hoor,’ zegt Willemijn lachend, ‘want de Nederlandse politie kreeg van de Haagse PR-propagandisten als embleem de waakvlam op de mouw gespeld en aan de pet genaaid en dat associeer ik meteen met: beknibbelen en besparen. Niet met waken in de zin van dat de politie over onze veiligheid waakt. Denk maar aan die belachelijke naam: Ministerie van Justitie en ….. Veiligheid.’

Ze tikt tegen haar voorhoofd en vervolgt: ‘Dat komt doordat geschiedenisonderwijs al heel lang bijna niet meer bestaat. Er is toch Google?! Dus waarom zou je nog dingen leren? Je zoekt alles op. Ja, ja, dan krijg je pipo’s achter de knoppen die de wildste dingen (laten) bedenken, die nergens op slaan en, dat is veel erger: averechts werken!’

‘Inderdaad, hilarisch,’ zegt Zorah, ‘terwijl het embleem van het Franse Légion voor mij refereert en aan de Franse fleur de lis en aan de springende granaat, maar Nederlandse marechausee-generaals schoppen onze belastingdienst naar de gallemiezen. Wij hebben geflipte tovenaarsleerlingen op het pluche en achter de knoppen! Zet een paar links naar sites over het Franse Vreemdelingenlegioen bij deze posting,’ suggereert ze, ‘Dan kan iedereen zien waarover het gaat. Ik heb nog wel een paar links opgeslagen.’

‘Wat mij betreft, zijn die Nederlandse missie-militairen al lang huurlingen, die worden ingezet ten bate van de multinationals,’ zegt Willemijn breed glimlachend. ‘De propaganda eromheen ronkt vanzelfsprekend de mantra’s van de Wereldvrede handhaven en Beschaven.’ Haar glimlach wordt nog breder: ‘Dat doen hooligans ook: vindicat atque polit: handhaaft en beschaaft, weetjeniet? – maar al die zogenaamde vredesmissies helpen juist de stromen vluchtmigranten op gang brengen.’

 

Marno de Boer: ‘De risico’s van het vak’ in Trouw van zaterdag 7 oktober 2017 katern ‘De verdieping”

Amitai Etzioni (1961): A Comparative Analysis of Complex Organizations / New York: Free Press / LCCN: 61-14107

CONFLICT IN THE BALKANS: THE FIGHTING; U.N. COMBAT FORCE SENT TO SARAJEVO TO COUNTER SERBS

By CHRIS HEDGES  Published: New York Times – July 24, 1995

SARAJEVO, Bosnia and Herzegovina, July 23— More than 800 British and French troops, equipped with heavy artillery batteries, moved toward this besieged capital today to mount an aggressive campaign against Bosnian Serb gunners in one of the riskiest moves yet taken here by the United Nations.

The French and British contingents, including at least 320 British soldiers and 500 members of the French Foreign Legion, were moving toward Mount Igman, west of the city, tonight, United Nations officials said, but were held up temporarily by local Bosnian Army commanders.

A senior French military officer who insisted on anonymity said, “The caliber of the weapons will be bigger, the distances we will be able to strike will be increased and our firing now will be very precise.”

Bosnia – French Foreign Legion Heads For Igman

 

– 2013, Operation Serval started
– France dispatched troops to aid government forces in the Northern Mali conflict (or Mali War)
– among first troops sent to Mali were legionnaires from 1er REC
https://www.youtube.com/watch?v=a-jlLEw-ZPQ
– during next months, hundreds of legionnaires took part in the operation
– in July 2014, Operation Serval ended and was replaced by Operation Barkhane

Légion étrangère Abu-Dhabi 2017

French Foreign Legion engage Taliban in Afghanistan!

Lied  –  Képis blancs
Combien sont tombés au hasard d’un clair matin
De nos camarades qui souriaient au destin
Nous tomberons en route
Nous tomberons ou vaincrons au combat
Foulant la boue sombre
Vont les Képis blancs.

Lied – Wij zijn allen vrijwilligers
Nous sommes tous des volontaires

Pour la France en danger / Voor Frankrijk dat in gevaar verkeert

Le Boudin – Musique de la Légion étrangère (vidéo officielle)

 

Humor & satire

Elie et DieudonnéUne certaine idée de la France – een persiflage op een propagandapraatje van Charles de Gaulle: “Frankrijk is een meneer” /  “La France est un monsieur …..”

Dieudonné – La légion étrangère

Don’t Limit Speech in France

 

Édith Piaf: Mon légionnaire

https://www.google.nl/search?q=edith+piaf+mon+legionnaire+lyrics&oq=edith+piaf+mon+legionare&aqs=chrome.2.69i57j0l5.11442j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

 

 

 

 

Comments are closed.