Feed on
Posts
Comments

Boerenbedrog

 

 

GX.‘  “Wat de ministers Staghouwer en mw. Van der Wal – Zeggelink van plan zouden zijn teneinde de boeren hun land te ontfutselen, dat komt neer op regelrechte gangsterpraktijken!” De vrouw die dit zei, of beter: riep, was er nogal opgewonden over. Gangsterpraktijken. Dat komt zo, in deze bewoordingen, natuurlijk nooit in de krant, want dan heb je levenslang de Landsadvocaat aan je broek, en die kan eindeloos procederen, want die wordt betaald uit Belastinggeld.’

–        ‘ Zelfs in de gematigde terminologie van de hooggeleerde Paul Bovend’ Eert staat het bij de NRC bij OPINIE. Bovend’ Eert zegt: “ Het kabinet dreigt bij de uitvoering van het stikstofbeleid staatsrechtelijk de wereld op zijn kop te zetten. En verantwoordelijk bewindslieden Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) dreigen maatregelen in te voeren die op dat moment strijdig zijn met wetgeving.”
Staatsrechtelijk de wereld op zijn kop zetten. Dat zal in de CU-/VVD-/ D66-biotoop toch zeker worden begrepen in de zin zoals die dame op het terras achter ons dat bedoelde? Gangsterpraktijken.’

GX. ‘ Christianne van der Wal, Henk Staghouwer en Hugo de Jonge zijn wat mij betreft aangesteld om deze onteigeningsklus te klaren. Van der Wal is in voorste linie geplaatst, want die is de minst snuggere en ze is vrouw.

{ video doorspoelen naar  >> 6:50 (partijprogramma’s – beloften aan de kiezer/stemmer) en  video >>  09:50 (Christianne Van der Wal – stel je voor dat je als politicus naar je achterban luistert) }

Ja, sorry, ik probeer in hun hoofden te kijken en te fantaseren hoe zij denken. Ze zijn wat mij betreft alle drie van het van-dik-hout-zaagt-men-planken-type, maar Van der Wal – Zeggelink spant in deze categorie de kroon.’

www.nrc.nl/nieuws/2022/07/11/stikstofplannen-rutte-iv-geen-respect-voor-de-rechtsstaat-a4136120

www.nrc.nl/nieuws/2022/07/11/de-gevolgen-van-een-supervluggertje-a4136135

 

–        ‘ Bovend’ Eert formuleert het neutraal, maar op niet mis te verstane wijze. De bewindslieden lijken van plan een coup te plegen – eerst letterlijk onwettig handelen, en achteraf het wettelijk kader er omheen knutselen. Daarmee de slaapKamerleden voor een voldongen feit stellend:  “ [D]e beide bewindslieden van het kabinet-Rutte IV hebben ervoor gekozen om een geheel eigen, afwijkende route te volgen. In plaats van eerst een herziening van de betreffende wetgeving voor te bereiden, heeft de burger de afgelopen weken kunnen zien, dat de ministers notities en brieven met de Tweede Kamer bespraken waarin zij de stikstofplannen ontvouwden op basis van de doelstelling van 74 procent in 2030. In die brieven en notities werd duidelijk gemaakt dat het nieuwe regeringsbeleid op korte termijn ten uitvoer wordt gebracht.

De handelwijze van de beide bewindslieden komt hierop neer dat van de provincies gevraagd wordt om allerlei besluiten te nemen die op dit moment niet overeenstemmen met het wettelijke uitgangspunt.”

Ze gebruiken opnieuw het sleetse pressiemiddel van tijd en deadlines om de boel erdoorheen te drukken. Het moet snel gebeuren, anders vergaat de wereld vanwege de stikstof. Ze zijn gierend gek, en gek op vluggertjes.‘

GX. ‘ Ja, dat is een. Ze gebruiken de tijdsfactor en daarnaast maken ze het narratieve water met opzet troebel, zodat de gesprekspartner voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Het is een politiek van chicaneren en belazeren, een politiek van het boerenbedrog. Beter gezegd: van de bedrogen boeren.
En dan nog iets. Indien “de provincies” (wie zijn dat precies?) er in trappen en de gewraakte besluiten zouden nemen, dan zijn ze medeplichtig, omdat ze zouden hebben zitten slapen. Ik ga ervan uit dat Bovend’ Eert het juist ziet en de NRC hem correct citeert. Ik vind het een tamelijk bizar scenario. We zijn toch geen mafia-staat?
Een van de vrouwen merkte op: “Óf de ministers Staghouwer en Van der Wal weten niet wat ze doen, óf ze zijn voornemens bij vol bewustzijn onrechtmatig te handelen.”
In beide gevallen horen ze niet op de plek te zitten waar ze zitten.’

–        ‘ Wat ik ook interessant vond, is dat dit (het de kat de bel aanbinden) zou zijn ingestoken door enkele ambtenaren. Dat beweerde een van de vrouwen tenminste.
Die ambtenaren wilden zich niet als klokkenluider afficheren, want daar kwam enkel narigheid voor henzelf van, maar ze vonden de (voorgenomen) handelwijze (“het snode plan”) van de bewindslui niet door de beugel kunnen en hebben dit via via ingestoken en zo is het als tip bij de staatsrechtsgeleerde Bovend’ Eert beland, die het aandurft er een opiniestukje over te plegen. Nou ja, opiniestukje, het wordt door de redactie bij Opinie geplaatst. Dat kan het artikel waarschijnlijk nog net in de krant.’

GX.’ Meneer Bovend’ Eert bewijst de nomenklatoera een dienst, met zijn schot voor de boeg. De intentie van de bewindslui stinkt weliswaar uren in de wind, maar ze hebben hun euveldaad nog niet gepleegd. Euveldaad, volgens de staatsrechtgeleerde welteverstaan.
Toch wonderlijk hoe zo’n verhaal van Upton Sinclair uit de dertiger jaren van de vorige eeuw momenteel zo zinderend actueel blijkt. Toen ging het ook over de vleesindustrie. In Chicago had de mafia (Al Capone) daar een dikke vinger bij in de pap.
Uitbuiting en oligarchie-vorming zijn van alle tijden, terwijl je zou denken dat onze beschaving intussen zo ver is voortgeschreden dat hij corruptie-bestendig zou blijken te zijn, en heuse democratie-beoefening mogelijk maakt. Niets blijkt minder waar.’

–        ‘ Neem nou de tekening van Ruben Oppenheimer op de NRC-site vandaag. Zo actueel als je maar kunt bedenken.’

GX. ‘ Zijn daar al reacties op binnengekomen van de jongelui, op de cartoon? Ik meende enkele mails te zien.’

–        ‘ Drie duidingen. Twee zien in de tekening het “uitroeien” van de boeren middels pesticiden. Een spreekt van Agent Orange sproeien. Een reageerder betrekt onszelf er bij: wij graven ons eigen graf door maar hordengewijze massaal op vliegvakanties te blijven gaan – ondanks de zogenaamde olie- en gasschaarste, die we de Russen moeten aanrekenen. Niemand lijkt te beseffen dat die vliegtuigen op fossiele brandstof vliegen en fijnstof uitstoten, of het kan ze niks schelen. De uitstoot van stikstof en CO2 door de industrie, daar wordt niet over gerept.

Hier vestigt de cartoon van Oppenheimer ook de aandacht op. Alle aandacht is gefocust op de boeren en hun vee. De boeren zijn de zondebok. Dat klopt in het frame van landjepik. “Ze” willen doodordinair het land van de boeren, en daarvoor gaan ze door roeien en ruiten.

Deze reageerder schrijft dat ze er bijna naar zou verlangen weer in lockdown te gaan, dan houdt die bizarre overconsumptie tenminste even op.’

GX. ‘ Daar kan ik me veel bij voorstellen. Alleen krijgen we dan opnieuw het regeren-bij-decreet-vanwege-een-noodtoestand door de nomenklatoera voor onze kiezen. Dat gaat wennen. Mensen blijken vrij makkelijk te conditioneren. Daar doen “ze” het ook om, met hun virussen en andere bangmakers. Kortom, het ziet niet allemaal honderd procent tof uit.’

–        ‘ Onze boeren hebben Nederland wel op de wereldkaart gezet. Ik kom overal video’s over de trekker colonnes tegen, meestal met verbaasd commentaar: gebeurt dit in Nederland?! Schiet de politie met scherp op een boer in een trekker? In Nederland? En over de dictatuur die in Nederland nakende zou zijn. In een bericht werd Rutte zelfs al vijftien jaar premierschap toegedicht: that is far too long for a Western democracy to survive untaintedly, zo becommentarieerde de presentatrice.’

 

 

 

Een PS –  Café Weltschmerz.   11.07.2022

‘ Chemicus Jaap Hanekamp bestudeert vanaf 2014 de wetenschap achter het stikstofbeleid. Nog ruim voordat er sprake was van een “stikstofcrisis” dus. Hij kijkt puur inhoudelijk en verbaast zich erover hoe krakkemikkig de wetenschappelijke onderbouwing in elkaar steekt.

Stikstofnormen voor natuurgebieden, die op zichzelf al veel vragen oproepen, zijn nooit onderworpen aan een kostenbatenanalyse. Het model, dat gebruikt wordt om emissies en deposities te berekenen, is niet geschikt voor vergunningverlening, stelde hij als lid van de commissie Hordijk. Toch dendert het beleid door. “We gaan 25 miljard euro aan stikstof uitgeven, zonder dat we ook maar enig idee hebben wat we ermee gaan bereiken”. ‘

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.